2008 – 2013 Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) programm „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“

nr 1.1.0603.08-00002

Eesmärgid:

 • Täiskasvanud elanikkonnale tasuta õppimisvõimaluste loomine tööalaseks täiendkoolituseks ja edukaks ning kvaliteetseks tööeluks vajalike põhipädevuste omandamiseks

 • Vabahariduslike koolituskeskuste võrgustiku arendamine ja tugevdamine

 • Täiskasvanute õppimisvõimaluste laiendamine

 • Täiskasvanud õppijate arvu suurendamine

 • Uute sihtrühmade kaasamine

Sihtrühm:

 • Täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17a ja vanemad isikud)

 • Täiskasvanud inimesed, kes isiklike, sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on hariduse osas ebasoodsamas olukorras

Tegevused:

Koolitused sihtrühmale, mis hõlmavad tööturul vajalikke põhioskusi ja –teadmisi:Arvutikursus

 • keelteoskus

 • arvutioskus

 • õpioskused

 • sotsiaalsed oskused

 • oskus tegutseda kodanikuna

 • algatusvõime ja ettevõtlikkus

Arendustegevus:

 • koolitusvajaduse ja uute sihtgruppide väljaselgitamine

 • õppekava arendus

 • õpikeskkonna arendus

 • koolituskeskuste töö kvaliteedi hindamine